Sex Satanistů

4. října 2006 v 8:14
SATANSKÝ SEX
Kolem satanistického pohledu na volnou lásku vzniklo mnoho sporů. Často se předpokládá, že
sexuální aktivita hraje v satanismu nejdůležitější roli a ochota účastnit se sexuálních orgii je
nezbytnou podmínkou přijetí mezi satanisty. Nic nemůže být vzdálenější pravdě! Ve skutečnosti
jsou oportunisté, kteří mají o satanismus zájem pouze kvůli jeho sexuálním aspektům, důrazně
odmítáni.
Satanismus skutečně obhajuje sexuální svobodu, ale pouze v pravém slova smyslu. Volná láska
znamená podle satanismu přesně toto: svobodu být buďto věrný jediné osobě či uspokojovat
sexuální tužby s tolika lidmi, kolik je podle vašeho názoru nutné k uspokojení vašich konkrétních
potřeb.
Satanismus nedoporučuje těm, kteří k tomu nedojdou přirozeným způsobem, aby se oddávali
orgiím či vrhali do mimomanželských vztahů. Pro mnohé by bylo jednoduše nepřirozené a
škodlivé, kdyby byli nevěrní partnerům, které si zvolili. Jiné by naopak frustrovalo být sexuálně
vázáni pouze na jednu osobu. Každý se musí rozhodnout sám za sebe, jaká forma sexuální
aktivity nejlépe vyhovuje jeho individuálním potřebám. Podle satanských měřítek je stejně špatné
podléhat sebeklamu a nutit se do cizoložství, nebo vyhledávat sexuální partnery před svatbou
pouze proto, abyste dokázali svému okolí (nebo, což je ještě horší, sami sobě), že jste se zbavili
pocitu viny, jako nechat kvůli hluboce zakořeněným pocitům viny jakoukoli sexuální potřebu
neuspokojenou.
Mnozí lidé, kteří si neustále dokazují, jak se zbavili pocitu viny vyvolaného sexem, jsou ve
skutečnosti spoutáni daleko pevnějšími pouty než ti, kteří prostě přijímají sexuální aktivitu jako
přirozenou součást života a nedělají kolem své sexuální svobody takový rozruch. Je například
uznávaným faktem, že nymfomanka (dívka snů každého muže a hrdinka senzačních románů)
není sexuálně svobodná, ale je ve skutečnosti frigidní a těká od jednoho muže k druhému, jelikož
má příliš velké zábrany, aby vůbec kdy mohla najít úplné sexuální uspokojení.
Další mylnou představou je názor, že schopnost účastnit se skupinové sexuální aktivity svědčí o
sexuální svobodě. Všechny dnešní skupiny oddávající se volnému sexu mají jedno společné -
odmítají fetišistické či úchylné praktiky.
20
Silácké příklady nefetišistické sexuální aktivity, chabě maskované jako svoboda, mají ve
skutečnosti stejný průběh. Všichni účastníci orgie následují příkladu vůdce skupiny - svléknou se
do naha a mechanicky souloží, jako na povel. Žádný z přítomných přitom netuší, že by jejich
osvobozená forma sexu mohla být nezúčastněnými pozorovateli, kteří nedokáží klást rovnítko mezi
uniformitu a svobodu, považována za sešněrovanou a infantilní.
Satanista si uvědomuje, že pokud má být znalcem sexu (a skutečně se osvobodit od pocitu viny),
nemůže se nechat rdousit ani takzvanými sexuálními revolucionáři ani prudérní společností,
spoutanou pocity viny. Těmto klubům volného sexu zcela uniklo, o čem sexuální svoboda vlastně
je. Nemůžete-li realizovat sexuální aktivitu na individuální bázi (což zahrnuje i osobní fetiše) nemá
vůbec smysl vstupovat do nějaké organizace, která se zabývá sexuální svobodou.
Satanismus připouští jakoukoli aktivitu, která hluboce uspokojuje vaše sexuální touhy - ať už
jsou heterosexuální, homosexuální, bisexuální či pokud je libo dokonce asexuální. Satanismus
schvaluje fetiš nebo deviaci, které obohatí váš sexuální život, pokud se ale netýkají někoho, kdo
by o ně nestál.
Rozmach deviantního respektive fetišistického chování v naší společnosti by jistě šokoval fantazii
sexuálně naivních lidí. Existuje daleko více sexuálních odchylek, než si neinformovaný člověk
dokáže představit: transvestitismus, sadismus, masochismus, urolagnie, exhibicionismus -
abychom uvedli pouze několik nejrozšířenějších. Každý má nějakou vlastní formu fetiše, ale
protože si lidé nejsou vědomi převahy fetišistického chování v naší společnosti, mají pocit, že
kdyby se poddali svým nepřirozeným tužbám, byli by spatní. (Fetišismus nepraktikují pouze lidé,
ale také zvířata. Fetiš je nedílnou součástí sexuálního života zvířat. Tak například pohlavní pach
podmiňuje sexuální vzrušení jednoho zvířete druhým. Laboratorní testy prokázaly, že pokud je
nějaké zvíře uměle zbaveno svého pachu, ztrácí sexuální přitažlivost. Stimulace sexuálním
pachem působí příznivě i na člověka, i když to často popírá.)
Dokonce i asexuální jedinec má svou úchylku - asexualitu. Nepociťovat vůbec sexuální touhu
(pokud to není dáno stářím, chorobou, apod.) je daleko nenormálnější než být sexuálně
promiskuitní. Jestliže dá satanista přednost sexuální sublimaci před otevřenou sexuální realizací,
je to výhradné jeho věc. U mnoha případů sexuální sublimace (nebo asexuality) by jakýkoliv
pokus sexuálně se osvobodit měl pro asexuála negativní následky.
U asexuálů je sexuální touha vždy sublimovaná, ať již v podobě práce, nebo koníčků. Veškerá
energie či silný zájem, který by normálně věnovali sexuální aktivitě, se přelije do jiných zábav
nebo činností. Jestliže někdo dává přednost určitým zájmům na úkor sexuální aktivity, je to jeho
věc, a nikdo nemá právo zatracovat ho za to. V každém případě by si ale dotyčný měl uvědomit, že
jde o sexuální sublimaci.
Mnoho tajných sexuálních tužeb zůstane pouhou fantazii, protože je není možno vyjádřit.
Nemožnost vybití často vede k nutkavému jednání, a značná část lidí si proto vytváří vlastní tajné
cesty, jak dát průchod sexuálním touhám. Jelikož většina fetišistických aktivit není zjevná, neměli
by lidé, kteří toho o sexu moc nevědí, podléhat klamu, že vůbec neexistuje. Uvedu pár příkladů
důmyslných technik: mužský transvestita se ukájí tím, že nosí dámské prádlo, ale jinak na něm
nic nepoznáte. Masochisticky založená žena může nosit o několik čísel menší stahovací
podvazkový pás, takže bude během dne prožívat sexuální rozkoš z nepříjemných pocitů, aniž
kdokoliv co pozná. Tyto příklady jsou mnohem mírnější a rozšířenější než jiné, které by bylo
možno uvést.
Satanismus podporuje jakoukoli formu sexuální realizace, pokud nikomu neubližuje. Abychom se
vyhnuli nedorozumění, je třeba toto tvrzení blíže objasnit. Neubližování druhým nezahrnuje
neúmyslné ublížení někomu, kdo nemusí souhlasit s vašimi názory na sex, protože jeho pohled na
sexuální morálku je úzkostný. Samozřejmé byste se měli snažit, abyste se nějakým způsobem
nedotkli svých blízkých, jako třeba přepjatě stydlivých přátel a příbuzných. Pokud se opravdu
snažíte, abyste jim neubližovali a oni vám na něco náhodné přijdou, nenesete žádnou
odpovědnost, a neměli byste ani mít pocit viny za své sexuální přesvědčení nebo proto že někdo
trpí v důsledku vašeho přesvědčení. Jestliže žijete v neustálém strachu, že se svým postojem k
sexu dotknete prudérních povah, pak nemá smysl snažit se vymanit z pocitu viny. Rozhodně však
věci neprospěje, budete-li okázale předvádět své svobodomyslné názory.
Druhou výjimkou jsou masochisté. Masochista pociťuje rozkoš, když je mu ubližováno, jestliže mu
upřete rozkoš z bolesti, ubližujete mu stejné jako fyzická bolest ubližuje někomu, kdo není
masochista. Tuto situaci ilustruje příběh jednoho skutečné krutého sadisty: Masochista ho prosí:
bij mě! A nemilosrdný sadista mu odpovídá: NE! Pokud někdo chce, aby mu bylo ubližováno a
nachází rozkoš v bolesti, není důvod, proč bychom mu neměli dopřát radosti, na které je zvyklý.
Výraz sadista označuje v běžné mluvě člověka, který nachází rozkoš v bezohledné brutalitě.
Skutečný sadista je však ve skutečnosti vybíravý. Pečlivě vybírá z široké škály potenciálních obětí.
21
Splnění touhy těm, kterým utrpení dělá dobře, mu přináší úžasnou rozkoš. Vyrovnaný sadista je
požitkář a znalec, neboť si vybírá jednotlivce, kteří si jeho zájem zaslouží!
Jestliže je někdo natolik vyrovnaný, aby přiznal, že je masochista a že mu přináší rozkoš být
zotročován a bičován, pravý sadista je jen potěšen, když mu může vyhovět.
Kromě uvedených výjimek by satanista nikomu vědomě neublížil, aniž by se dotkl jeho sexuálních
práv. Pokud se snažíte vnutit své sexuální touhy tomu, kdo o vaše návrhy nestojí, porušujete jeho
sexuální svobodu. Satanismus neschvaluje znásilnění, zneužívání dětí, sexuální zneužívání zvířat
a jakoukoli sexuální aktivitu zasahující osoby, které ji odmítají nebo které by díky své nevinnosti
či naivitě mohly být svedeny či výhružkami dohnány, aby dělaly něco proti své vůli.
Pokud jsou všichni zúčastnění dospělí zodpovídající za své činy a dobrovolně se zapojí do dané
formy sexuální realizace - i když je obecně považována za tabuizovanou - pak není důvod, aby
potlačovali své sexuální sklony.
Pokud si uvědomujete všechny důsledky, výhody i nevýhody, a jste si jisti, že vaše činy neublíží
nikomu, kdo nechce nebo si nezaslouží, aby mu bylo ubližováno, pak nemáte proč potlačovat své
sexuální záliby.
Stejně jako se ani dva lidé neshodují ve výběru stravy ani v množství potravy, kterou potřebují,
různí se i sexuální záliby a apetit. Společnost ani nikdo jiný nemá právo stanovit jiné osobě
sexuální normy nebo frekvenci sexuálního vyžití. Žádné sexuální chování lze vždy posuzovat
pouze v kontextu dané situace. Z toho plyne, že to, co někdo považuje za sexuálně správné a
morální může jiného frustrovat. Platí i opak: někdo může být sexuálně výrazně nadán, ale bylo by
nespravedlivé, aby vyvolával pocity méněcennosti v někom, kdo se mu sexuální zdatností
nevyrovná, a bylo by bezohledné, aby se vnucoval jiné osobě (např. muž, obdařený nenasytným
sexuálním apetitem převyšujícím potřeby jeho ženy). Nebylo by hezké, kdyby od ní očekával,
nadšenou odezvu na své nabídky, ona ale musí projevit stejnou ohleduplnost. V případě, že
nepociťuje žádnou velkou vášeň, by ho měla sexuálně přijmout, sice pasivně, ale nicméně mile,
nebo si nestěžovat, pokud se rozhodne hledat uspokojení jinde - včetně autoerotických praktik.
Ideální vztah je takový, ve kterém se lidé hluboce milují a sexuálně si vyhovují. Dokonalé vztahy
jsou nicméně poměrně řídké. Je důležité zdůraznit, že láska duchovní a sexuální sice mohou, ale
nutně nemusí jít ruku v ruce. Jestliže existuje alespoň určitá míra sexuálního porozumění, bývá
často omezeno, a dochází ke splnění pouze některých sexuálních tužeb.
Pokud si sexuálně vyhovujete, pak není větší rozkoš nad spojení s tím, koho hluboce milujete.
Pokud si sexuálně nevyhovujete, je třeba zdůraznit, že v žádném případě nemusí jít o absenci
duchovní lásky. Člověk může, a často tomu tak bývá existovat bez druhého. Ve skutečnosti se
často jeden z manželů uchyluje k mimomanželské sexuální aktivitě právě proto, že svého partnera
hluboce miluje a chce se vyhnout tomu, aby ho ranil něho se mu vnucoval. Hluboká duchovní
láska je obohacena láskou sexuální, a je samozřejmě nutnou součástí každého uspokojivého
vztahu, protože se však sexuální záliby liší, může někdy mimomanželská sexuální aktivita nebo
masturbace být potřebným doplněním.
Masturbace, kterou mnoho lidí považuje za sexuální tabu, představuje problém viny, s nímž není
snadné se vypořádat. Na toto téma je třeba položit zvláštní důraz, neboť přestavuje velice
důležitou součást mnoha úspěšných magických konání.
Již od doby, kdy judejsko-křesťanská bible popsala hřích Onanův (Gen 38:7-10), uvědomoval si
člověk závažnost a důsledky "samotářské neřesti". Přestože moderní sexuologové vysvětlují
Onanův hřích jako běžný coitus interruptus, zavádějící teologický výklad napáchal během staletí
značnou škodu.
Kromě skutečných sexuálních zločinů patří masturbace mezi nejvíce odsuzovaná jednáni. V
minulém století vzniklo nesčetně prací popisujících její hrůzné následky. Prakticky všechny
tělesné či duševní choroby byly připisovány hříchu masturbace. Bledost, dýchavičnost, uhýbavý
pohled, propadlý hrudník, nervozita, uhry a nechutenství - to je jen několik údajných následků.
Pokud jste se nedrželi varováni příruček pro mladé muže, mohli jste si být jisti, že skončíte
naprostým fyzickým a mentálním zhroucením.
Odpudivé popisy v těchto příručkách by mohly být téměř zábavné, kdyby nebylo smutného faktu,
že navzdory úsilí současných sexuologů, lékařů, spisovatelů a dalších, odstranit stigma, které
masturbace nesla, podařilo se hluboce zakořeněné pocity viny, vyvolané nesmysly v těchto
sexuálních příručkách, vymazat pouze částečně. Velké procento lidí, zvláště těch, kterým je přes
čtyřicet, nedokáže emočně přijmout fakt, že masturbace je přirozená a zdravá, i když racionálně
věc chápou. Svůj nepřekonatelný odpor, často podvědomě, přenášejí na své děti. Převládal názor,
že se člověk zblázní, bude-li přes veškerá napomínání pokračovat v autoerotických praktikách.
Tento absurdní mýtus vznikl na základě častých zpráv o masturbaci chovanců psychiatrických
zařízení. Jelikož téměř všichni nevyléčitelní šílenci masturbovali, soudilo se, že zešíleli právě z
22
tohoto důvodu. Nikoho nenapadlo, že skutečnou příčinou masturbačních praktik byl v jejich
případě nedostatek sexuálních partnerů a především ztráta zábran, typická pro pokročilé
šílenství.
Mnoho lidí by raději vidělo, kdyby si jejich partner hledal vyžití mimo vztah, než aby se uchýlil k
autoerotickým aktům, kvůli vlastním pocitům viny, partnerově nechuti účastnit se masturbace,
nebo strachem z jeho odporu, přestože u překvapivě vysokého počtu případů přináší vědomí, že
má partner sexuální zážitky s jinými lidmi, zástupné vzrušení, i kdyžto málokdo přizná.
Pokud je stimulace vyvolaná představami partnera, který se sexuálně stýká s dalšími lidmi, melo
by se o tom otevřeně mluvit, protože tím obě strany mohou jen získat. Pokud masturbaci brání
pouze pocit viny jedné nebo obou zúčastněných stran, měli by se oba snažit tyto pocity buďto
vymazal nebo je využít. Mnoho vztahů by se dalo zachránit, kdyby se oba zainteresovaní necítili
vinni, že se oddával přirozenému aktu masturbace.
Masturbace je považována za něco špatného, protože přináší rozkoš vyvolanou záměrným třením
zapovězených oblastí těla vlastní rukou. Pocity viny provázející většinu sexuálních aktů lze zmírnit
tvrzením přijatelným pro církev: smyslové požitky jsou nutné k plození potomstva - i když si
dáváte pozor na kalendář a hlídáte bezpečné dny. Pokud se oddáváte masturbaci, pak vám taková
útěcha ovšem nestačí. Ať už vám napovídali o neposkvrněném početí, co chtěli, - i kdyby vám
slepá víra umožňovala tuto absurditu spolknout -víte dobře, že ke zplození dítěte je zapotřebí
sexuálního styku s osobou opačného pohlaví! Pokud trpíte pocitem viny za prvotní hřích, budete
přirozeně cítit ještě větší vinu, oddáváte-li se sexu jen pro své uspokojení, bez úmyslu plodit děti.
Satanistovi je naprosto jasné, proč pánbíčkáři prohlašují masturbaci za hříšnou. Stejně jako další
přirozené akty to lidé prostě stejně budou dělat, bez ohledu na to, jak ostře jsou káráni.
Vyvolávání pocitů viny je důležitou součástí jejich zlovolné taktiky, jak přimět lidi, aby své hříchy
vykoupili hypotékami na chrámy odříkání!
I když se dnes většinou nesvíjíme pod břemenem viny, vnucené náboženstvím (nebo si to alespoň
myslíme), moderní člověk stále ještě pociťuje stud, když podlehne touze masturbovat. Když se
muž uspokojuje autoeroticky, místo aby se účastnil honby za ženami, může se cítit oloupen o
svou mužnost. Žena se možná uspokojí sexuálně, ale touží po uspokojeni svého ega, které jí
přináší hra svádění. Ani rádoby Casanova ani strojený vamp nemají adekvátní pocity, když se
mohou sexuálně ukájet pouze masturbací. Oba by dali přednost i ne zcela vyhovujícímu
partnerovi. Řečeno satansky, je daleko lepší oddávat se dokonalé fantazii, než se podílet na
neuspokojivém zážitku s jiným člověkem. U masturbace máte alespoň kontrolu nad situací.
Ilustrace neoddiskutovatelného faktu, že masturbace je zcela přirozený, zdravý jev: provozují ji
všichni příslušníci zvířecího království. Lidské děti se také řídí instinktivní touhou masturbovat,
pokud za to nebudou kárány rozhořčenými rodiči, kterým bezpochyby spílali jejich rodiče, a tak
dál, pěkně pozpátku. Je smutnou pravdou, že pocity viny, které v rodičích vyvolává sex, se beze
změny přenesou na děti. Abychom uchránili své děti před nešťastným sexuálním osudem svých
rodičů, prarodičů, a možná i nás samých, je třeba nazvat tento zvrácený morální kód pravým
jménem: je to pragmaticky sestaveny soubor pravidel, která by nás zničila, kdybychom se jimi bez
odmluvy řídili! Dokud se neosvobodíme od směšných sexuálních norem současné společnosti,
včetně takzvané sexuální revoluce, nezbavíme se neurózy vyvolané těmito omezeními. Příklon k
nové, rozumné a humanistické morálce satanismu může - a také tomu tak bude - dát podnět ke
vzniku nové společnosti, v níž se naše děti budou zdravě vyvíjet, aniž by byly zatíženy zničujícími
morálními břemeny současné nemocné společnosti.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Miška Miška | Web | 24. listopadu 2006 v 14:20 | Reagovat

Tak jo:)Dám si tě so spřátelených

2 Sandra_Bullock Sandra_Bullock | Web | 24. února 2007 v 11:47 | Reagovat

to je hrozný pane bože ...... seš asi nábožná né ???? nebo seš snad Satan ?? :-! to je fakt hrůza

3 Geny Geny | 8. března 2007 v 22:06 | Reagovat

hmm... okopceny z my oblibeny bichle.... vsem bych doporucoval precist vsecko od A.S. La Veye, ma velmi poucna dilka

4 ............. ............. | 2. dubna 2007 v 21:02 | Reagovat

.Okopčený ze satanské bible!

5 statečný statečný | 6. dubna 2007 v 8:36 | Reagovat

La Vey ní nic proti Crowenovi.

6 amonym amonym | 29. dubna 2007 v 16:33 | Reagovat

Masturbace je nej,kdyř sem samotná

7 VIKTOR VIKTOR | 24. prosince 2007 v 21:10 | Reagovat

Masturbuji každý den i mimo normální sex a je to super.

8 satan satan | 7. března 2008 v 19:36 | Reagovat

viktor ma pravdu mrska si kazdy ne snat?

9 VIOLLETTE VIOLLETTE | E-mail | 15. března 2008 v 22:26 | Reagovat

...clovek by mel zkusit vse co mu pripada prijemne,zajimave...je to pokuseni a odrikani???No,to snad ne...

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama